Vyhledat:

Povinné předmětyVolitelné předměty
edit SideBar

Předměty vedlejší specializace 4KS Řízení kvality softwaru

Povinné předměty

4IT474 Analýza a návrh testů softwaru

Cílem předmětu je seznámit studenty s technikami pro analýzu a návrh testů softwaru a vyzkoušet si jejich aplikaci v praxi. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni pro zadanou analýzu softwarového řešení navrhnout úrovně a typy testů, kterými tento software bude v praxi ověřován. Studenti budou schopni tyto testy rozepsat na úroveň jednotlivých kroků.

Kurz vyučuje:

přednášky: Mgr. Zdeněk Grössl, Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.
cvičení: Mgr. Zdeněk Grössl

4IT446 Řízení kvality softwaru

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řízení kvality softwaru a s ověřováním kvality pomocí testování. Předmět je chápán jako přehledový, teoreticko-praktický úvod do problematiky kvality softwaru. Dílčí témata jsou do větší hloubky rozebrána v navazujících předmětech vedlejší specializace 4KS – Řízení kvality softwaru. Studenti získají i některé praktické zkušenosti s různými aspekty testování, zejména s automatizací testů. Po úspěšném absolvování budou studenti rozumět principům a procesům řízení kvality softwaru, budou znát základní rámce, metodiky a normy pro řízení kvality softwaru. Budou mít přehled o nástrojích pro podporu testování.

Kurz vyučuje:

přednášky: Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.
cvičení: Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D., Ing. Vladimír Falada

4IT473 Řízení testování softwaru a nástroje pro jeho podporu

Cílem předmětu je seznámit studenty s disciplínou řízení testování softwaru a naučit je pracovat s nástroji pro jeho podporu. Po úspěšném absolvování budou studenti znát činnosti prováděné v rámci řízení testování softwaru. Budou schopni připravit potřebné dokumenty. Budou umět používat nástroje pro podporu řízení testování softwaru.

Kurz vyučuje:

přednášky: Ing. Ivo Zelenka
cvičení: Bc. Jan Kovanic

Volitelné předměty

4IT478 Automatizované funkční testování softwaru

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet a provádět automatizované funkční testy softwaru a pracovat s nástroji pro automatizované funkční testování softwaru.

Kurz vyučuje:

cvičení: Ing. Lucie Třísková

4IT475 Systémové integrační testování

Cílem předmětu je naučit studenty základní principy a techniky používané pro systémové integrační testování a seznámit je s nástroji pro systémové integrační testování.

Kurz vyučuje:

cvičení: Ing. Jakub Hrkal

4IT476 Zátěžové testování softwaru a výkonnostní optimalizace

Cílem předmětu je seznámit studenty s disciplínou zátěžového testování softwaru, analýzou slabých míst systémů a jejich optimalizací.

Kurz vyučuje:

cvičení: Ing. Pavel Lukeš

4IT479 Testování softwaru v agilních projektech

Cílem předmětu je seznámit studenty s testováním softwaru v agilních projektech a naučit je základní agilní praktiky testování. Předmět se zaměřuje především na odlišný způsob práce v agilních týmech. Naopak, předmět přímo neřeší technologická specifika podpůrných nástrojů, které agilní týmy obvykle používají. Kurz je veden formou projektové výuky v týmech a vyžaduje aktivní participaci studentů.

Kurz vyučuje:

cvičení: Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.

4SA555 Penetrační testování bezpečnosti IS

Kurz studentům představuje problematiku ověřování bezpečnosti informačních systémů pomocí penetračních testů, neboli etického hackingu. Studenti se v rámci kurzu seznámí se současně používanými technikami kompromitace informačních systémů, včetně jejich praktické aplikace při testech bezpečnosti. Kurz akcentuje jak zvládnutí technických a metodických postupů v různých operačních systémech a uživatelských rozhraních, tak získání dostatečných manažerských dovedností a znalostí potřebných k řádnému naplánování a řízení testu, včetně implementace navržených opatření.

Kurz vyučuje:

cvičení: Ing. Tomáš Klíma, Ph.D.

4IT477 Praxe v testování softwaru

Předmět poskytuje studentům možnost seznámit se s praktickými aspekty testování softwaru ve vybrané organizaci. Předmět je součástí vedlejší specializace Řízení kvality softwaru. Student má možnost aplikovat znalosti získané v povinných i volitelných předmětech této vedlejší specializace a zároveň získat praktické zkušenosti ve zvoleném zaměření – analýza a návrh testů softwaru, řízení testování softwaru, automatizované funkční testování softwaru, výkonnostní a zátěžové testování či integrační testování.

Kurz vyučuje:

doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

3PS422 Trénink sociálních a manažerských dovedností

Předmět je zaměřen na rozvoj sociálních a manažerských dovednosti a propojuje teoretické poznatky zejména z předmětu Manažerská psychologie a Manažerská sociologie s možnostmi jejich praktického uplatnění. Obsah předmětu je koncipován tak, že od obecnějšího, nicméně nutného základu sebepoznání a sociálních dovedností směřuje do nácviku specifických dovedností, přímo využitelných v podnikatelské a manažerské praxi.

Kurz vyučuje:

Mgr. Tereza Králová, Ph.D.
Ing. Hana Lorencová, Ph.D.

Studenti, kteří neabsolvovali bakalářský obor Informatika nebo Aplikovaná informatika si mohou zvolit následující předměty, ve kterých si doplní znalosti informatiky

4IT216 Analýza a návrh IS

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy vývoje, provozu a řízení informačního systému podniku založeného na moderních informačních technologiích. Ve cvičeních studenti získají zkušenosti s modelováním podnikových procesů, s definicí informatické podpory těchto procesů a s týmovým řešením vybraných činností analýzy a návrhu informatického projektu.

Kurz vyučuje:

přednášky: Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D.
cvičení: Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D., Ing. Martin Potančok, Ph.D., Ing. Iva Stanovská, Ing. Filip Vencovský, Ph.D.

4IT218 Databáze

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat uživatelské požadavky a navrhovat obsah databáze na konceptuální, technologické a implementační úrovni, používat jazyk SQL k návrhu a údržbě databáze, orientovat se ve světě databázových systémů, aktivně používat databázové systémy a rozumět základním procesům v oblasti správy dat.

Kurz vyučuje:

přednášky: Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
cvičení: Ing. Dušan Chlapek, Ph.D., Ing. Jan Kučera, Ph.D., RNDr. Helena Palovská, Ph.D.
Upravit - Historie - Tisk - Poslední úpravy
Poslední úprava stránky: 03.09.2018, 01:09