Úspěšnost softwarových projektů

Hodnocení úspěšnosti softwarových projektů se dlouhodobě věnuje především společnost Standish Group, která na toto téma publikuje zprávy CHAOS Report. Shrnutí úspěšnosti projektů z nedávné minulosti shrnuje graf uvedený níže. Je zjevné, že v úspěšnosti softwarových projektů stále existují značné rezervy.

Úspěšnost softwarových projektů

Úspěšnost softwarových projektů [Standish Group, 2013]

Standish Group rozlišuje projekty úspěšné, neúspěšné a dokončené s problémy. Úspěšné projekty jsou dle Standish Group takové, které jsou dokončeny v řádném termínu, dodrží stanovený rozpočet a dodají veškerou požadovanou funkcionalitu. Projekty s problémy jsou sice dokončeny, ale nevyhověly některému z vyjmenovaných kritérií, a nakonec neúspěšné projekty jsou ty, které nebyly dokončeny, nebo jejich produkt nebyl nikdy využit [Standish Group, 2013]. V roce 2012 bylo pouze 39 % projektů vyloženě úspěšných, 43 % jich bylo dokončeno s problémy, a 18 % projektů dokonce selhalo.

Ačkoliv oproti minulosti dochází ke snižování podílu projektů, které vyloženě selhaly, řada projektů se stále potýká ve svém průběhu s problémy. Úspěšnost projektů je mimo jiné významně ovlivněna procesy a metodikami, které jsou při zpracování projektů použity a zlepšování v těchto oblastech by tak mělo míru úspěšnosti projektů zvyšovat [Buchalcevová, 2009].

Téma procesů zaměřených na vývoj softwaru je obsahem různých metodik, norem (například ISO/IEC 12207) a standardů (např. CMMI). Míra rozšíření využívání těchto norem a standardů je však v oblasti velmi malých entit nízká – jako hlavní příčiny tohoto stavu lze identifikovat nedostatek volných zdrojů, které by pro zavedení a certifikaci tyto entity mohly využít, soulad s relevantními normami nebývá od zákazníků vyžadován a problematická je také přílišná složitost využití těchto norem a standardů v prostředí velmi malých entit.

Důvody nízkého využívání mezinárodních norem a standardů velmi malými entitami

Důvody nízkého využívání mezinárodních norem a standardů velmi malými entitami [Laporte, Reanault a Alexandre, 2008]

V reakci na tento stav vzniká mezinárodní norma ISO/IEC 29110 zaměřená primárně na velmi malé entity a přinášející jim možnost využívání osvědčených postupů a prokazování jejich způsobilosti s přihlédnutím k omezením, kterým tyto entity čelí.

Zdroje

BUCHALCEVOVÁ, Alena, 2009. Metodiky budování informačních systémů. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 205 s. ISBN 978-80-245-1540-3.

LAPORTE, Claude Y., Alain RENAULT a Simon ALEXANDRE, 2008. The Application of International Software Engineering Standards in Very Small Enterprises. In: OKTABA, Hanna a Mario PIATTINI. Software process improvement for small and medium enterprises: techniques and case studies. Hershey: Information Science Reference, s. 42-70. ISBN 978-1-59904-906-9. Dostupné z: http://profs.etsmtl.ca/claporte/Publications/Publications/Laporte_VSE_Chapter.pdf

STANDISH GROUP, 2013. CHAOS MANIFESTO 2013: Thing Big, Act Small [online]. [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: http://www.versionone.com/assets/img/files/ChaosManifesto2013.pdf