Možnosti využití

Možnosti využití normy ISO/IEC 29110

Soulad s normou ISO/IEC 29110 dává zákazníkům a partnerům entity, která takovou certifikaci drží, najevo, jakou úroveň kvality lze od dané entity očekávat. Na této stránce naleznete shrnutí přínosů, které z využívání normy ISO/IEC 29110 pro velmi malé entity plynou. Jsou zde také představeny vybrané potenciální problémy, kterým mohou při vývoji softwaru velmi malé entity čelit a je naznačeno, jak norma tyto problémy řeší.

Ačkoliv pro získání certifikace a dosažení nejvyšších přínosů je potřeba zavést v plném rozsahu oba procesy (řízení projektu a implementace softwaru), které norma předepisuje, mohou velmi malé entity dosahovat dílčích zlepšení, přínosů a řešení problémů i prostřednictvím zavedení vybraných praktik normy ISO/IEC 29110. Pro zavedení těchto dílčích praktik lze využít implementační balíčky, které se na jednotlivé oblasti zaměřují. Pro usnadnění identifikace oblasti řešení pro aktivity vedoucí ke zlepšování procesů nebo jejich dílčích činností je možné využít níže uvedenou tabulku s mapováním procesů, činností a dalších prvků normy na potenciální problémy velmi malých entit. Pokud si chcete vyzkoušet jednoduché ohodnocení úrovně procesů ve vaší organizaci, můžete vyplnit dotazník, který na svých stránkách zveřejňuje belgické výzkumné centrum CETIC, které slouží jako jedno z podpůrných center pro velmi malé entity. Pro detailnější ohodnocení, konzultaci a případnou pomoc při zavádění praktik můžete využít služeb českého centra pro podporu velmi malých entit.

Přínosy ze zavedení normy ISO/IEC 29110

Využíváním normy mohou velmi malé entity dosahovat řady přínosů.

Za účelem ověření těchto očekávanýc přínosů jsou prováděny pilotní projekty, o jejichž výsledcích se na těchto stránkách můžete také dočíst.

Potenciální problémy a jejich řešení

V následující tabulce jsou zachyceny některé potenciální problémy, kterým mohou velmi malé entity vyvíjející software čelit a je uvedeno, kterými procesy, jejich činnostmi a dalšími prvky norma ISO/IEC 29110 takové problémy pokrývá. Mapování je sestaveno na základě základního profilu normy ISO/IEC 29110 pro softwarové inženýrství. Jednotlivé potenciální problémy odkazují na další stránky, kde jsou tyto problémy a jejich řešení popsány blíže. Tabulka by vám měla usnadnit identifikaci problémů, kterým ve vaší organizaci možná také čelíte a umožní vám zjistit, jaká opatření můžete prioritně zavést k odstranění těchto problémů.

Potenciální problém

Procesy, činnosti a další prvky základního profilu ISO/IEC 29110

Funkční požadavky nejsou splněny PM.2 – Realizace plánu projektu,SI.2 – Analýza požadavků,
SI.3 – Architektura a detailní návrh,
SI.4 – Konstrukce softwaru,
SI.5 – Integrace softwaru a testování.
Mimofunkční požadavky nejsou splněny PM.2 – realizace plánu projektu.Zejména však SI.2 – Analýza požadavků a SI.3 – Architektura a detailní návrh, nicméně i další činnosti procesu SI mohou k řešení přispívat.
Nízká kvalita nebo neúplnost doprovodné dokumentace softwaru SI.5 – Integrace softwaru a testování,Popis produktů procesů v oblasti dokumentace softwaru
Nízká kvalita nebo neúplnost doprovodné dokumentace projektu Celý PM proces,Popis produktů procesů v oblasti dokumentace projektu
Nízká míra zapojení zákazníka do projektu. PM.3 – Hodnocení a kontrola projektu, PM.2 – Realizace plánu projektu
Vysoký počet softwarových defektů (nízká kvalita produktu) a nedostatečné aktivity souvisejících s kontrolou a zajišťováním kvality. SI.5 – Integrace softwaru a testování
Problémy s časovým harmonogramem – překročení harmonogramu, zbytečné prodlevy mezi činnostmi. PM.1 – Plánování projektu,Částečně toto ale mohou ovlivnit všechny činnosti (zpoždění prací).
Překročení rozpočtovaných nákladů V rámci PM procesu je problém řešen zejména v rámci činností PM.1 – Plánování projektu, PM.2 – Realizace plánu projektu a PM.3 – Hodnocení a kontrola projektu.Jelikož důvody překročení nákladů mohou být různé (např. oprava defektů) dotýká se tohoto problému i proces SI celkově.
Nízká míra znovupoužitelnosti a udržovatelnosti softwaru SI.3 – Architektura a detailní návrh,implementační balíček „Konstrukce a jednotkové testování” (Construction and Unit Testing)
Nenaplnění výkonnostního potenciálu projektů. Obecně procesy PM a SI. Implementační balíčky
Prostředí a nástroje pro vývoj nepokrývají potřeby pracovního týmu. SI.1 – Zahájení implementace softwaru
Nejednoznačné přidělení úkolů a případně rolí na projektu. PM.1 – Plánování projektu – identifikace rolí a jejich přiřazení členům pracovního týmu.SI – všechny činnosti.