Využívání kvalitních procesů interního řízení vývoje softwaru (přínos)

Norma ISO/IEC 29110 je založena na řadě dalších standardů, které podporují využívání nejlepších praktik. Díky této skutečnosti mohou mít organizace zavádějící tuto normu jistotu, že budou využívat procesy, které jsou pro vývoj softwaru či systémů opravdu klíčové. Kromě toho, že kvalitní procesy umožní vytvářet kvalitní produkty, dovolují popsané procesy poskytovat lepší vhled do prováděných aktivit.

Toto tvrzení je ovšem vhodné doplnit o další informace, aby budoucí čtenáři normy či organizace mající zájem o její zavedení nenabyli mylných očekávání. Skutečnost, že podnik vykonává normou popsané procesy správně, dokládá až certifikace. Navíc to, že norma definuje správné procesy, které mají být vykonávány, ještě organizaci samo o sobě nezaručí, že je bude také vykonávat optimálně. ISO/IEC 29110 popisuje spíše „co“ je potřeba vykonávat a čeho dosáhnout, nezabíhá však do detailů, „jak“ to provést. Pro konkrétní návrh procesů, vykonávání činností a praktik, které norma předepisuje, je možné využít implementačních balíčků a dalších návodů, které normu doprovází a které se vždy na zvolenou oblast zájmu zaměřují ve větším detailu. V konečném důsledku je ale konkrétní způsob provedení procesů ponechán v kompetencích příslušných organizací, což dovoluje najít takový způsob práce, který bude dané organizaci nejlépe vyhovovat – musí však naplňovat cíle stanovené normou. Norma nicméně popisuje procesy, jejichž vykonávání umožní velmi malým entitám snáze dosahovat svých cílů – poskytuje rámec oblastí, na které se VME mají pro svůj úspěch primárně zaměřovat.